Phone: 0494-2609972 Email: fr.sebastianck@yahoo.com

Vicar

Very Rev.Fr. Sebastian Chelakkappally